SERMON AUDIO

"From Timidity to Terror, Take Control!"

Sunday, 02/26/17 |
Series: Take Control
Preacher: Kim Broadstreet

"Take Control of Your Treasure"

Sunday, 02/19/17 |
Series: Take Control
Preacher: Kim Broadstreet

"Take Control of Your Tongue"

Sunday, 02/12/17 |
Series: Take Control
Preacher: Kim Broadstreet

"Take Control of Your Temper"

Sunday, 02/05/17 |
Series: Take Control
Preacher: Kim Broadstreet

"Take Control of Your Talents"

Sunday, 01/29/17 |
Series: Take Control
Preacher: Kim Broadstreet

"Take Control of Your Time"

Sunday, 01/22/17 |
Series: Take Control
Preacher: Kim Broadstreet

"We Are Special"

Sunday, 01/15/17 |
Series: Stand Alone Sermons
Preacher: Kim Broadstreet

"No Trivial Pursuits"

Sunday, 01/08/17 |
Series: Stand Alone Sermons
Preacher: Kim Broadstreet

"Sure Things in The New Year"

Sunday, 01/01/17 |
Series: Stand Alone Sermons
Preacher: Kim Broadstreet

"A Most Revealing Birth Announcement"

Sunday, 12/25/16 |
Series: Stand Alone Sermons
Preacher: Kim Broadstreet